Mây Ichimoku là gì?

Mây Ichimoku là một công cụ tích hợp của việc phân tích kỹ thuật được giới thiệu vào năm 1968, bởi người sáng lập là Goishi Hosoda . Ý tưởng hệ thống này là khả năng nhận biết nhanh chóng việc hiểu trạng thái xu hướng, sự chuyển động giá, và có tất cả 5 nhân tố của hệ thống kết hợp với sự chuyển động giá, với quan điểm đặc tính chu kỳ của các mối liên hệ, với điều kiện chuyển động nhóm của hành vi con người.

he-thong-ichimoku-kinko-hyo

Cách sử dụng

Chỉ báo Ichimoku gồm 5 đường có thể là những đường hỗ trợ và kháng cự, và giao nhau có thể được coi là tín hiệu bổ sung:

 1. Tenkan-Sen (Đường chuyển đổi, màu xanh)
 2. Kijun-Sen (Đường cơ bản, màu đỏ)
 3. Senkou Span A (Đường chính yếu A, giới hạn màu xanh lá cây của đám mây)зеленая граница облака)
 4. Senkou Span B (Đường chính yếu B, giới hạn màu đỏ của đám mây)
 5. Chikou Span (Đường còn lại, màu xanh lá cây)

Kumo (Đám mây) là nhân tố trung tâm của hệ thống Ichimoku, là vùng hỗ trợ và kháng cự. Được tạo lập bởi các đường chính yếu A và B.

Xác định xu hướng và sự điều chỉnh

 • Giá di chuyển trên đám mây, cho thấy xu hướng tăng
 • Giá di chuyển dưới đám mây, cho thấy xu hướng giảm
 • Giá di chuyển trong đám mây, cho thấy xu hướng đi ngang
 • Màu của đám mây thay đổi từ màu xanh lá cây sang màu đỏ, cho thấy sự điều chỉnh trong phạm vi của xu hướng tăng.
 • Màu của đám mây thay đổi từ màu đỏ sang màu xanh lá, cho thấy sự điều chỉnh trong phạm vi của xu hướng giảm.

Xác định sự hỗ trợ và mức kháng cự

 • Đường chính yếu A của đường đầu tiên hỗ trợ với xu hướng tăng
 • Đường chính yếu B của đường thứ 2 hỗ trợ với xu hướng tăng
 • Đường chính yếu A đầu tiên của mức kháng cự với xu hướng giảm
 • Đường chính yếu B của đường thứ 2 mức kháng cự với xu hướng giảm

Các dấu hiệu mạnh cho việc mua/bán xuất hiện phía trên đám mây

 • Đường chuyển đổi cắt đường cơ bản từ dưới lên, đây là dấu hiệu để mua.
 • Đường chuyển đổi cắt đường cơ bản từ trên xuống, đây là dấu hiệu để bán.

Các dấu hiệu yếu cho việc mua/bán xuất hiện bên trong đám mây

 • Đường chuyển đổi cắt đường cơ bản từ dưới lên, đây là dấu hiệu để mua.
 • Đường chuyển đổi cắt đường cơ bản từ trên xuống, đây là dấu hiệu để bán.

Tính toán

 • Tenkan-Sen (Đường chuyển đổi, màu xanh) đây là (9-mức tối đa của giai đoạn + 9- mức tối thiểu của giai đoạn)/2
 • Kijun-Sen (Đường cơ bản, màu đỏ) đây là (26-mức tối đa của giai đoạn + 26-mức tối thiểu của giai đoạn)/2
 • Senkou Span A (Đường chính yếu A, giới hạn màu xanh lá cây của đám mây) đây là(Đường chuyển đổi + Đường cơ bản)/2
 • Senkou Span B (Đường chính yếu B, giới hạn màu đỏ của đám mây) đây là(52-mức tối đa của giai đoạn + 52-mức tối thiểu của giai đoạn)/2
 • Chikou Span (Đường còn lại, màu xanh lá cây) đây là giá đóng cửa bị di chuyển , của 26 giai đoạn trước.

Tín hiệu Ichimoku

Tenkan Sen & Kijun Sen

Tín hiệu xảy ra khi 2 đường Tenkan Sen & Kijun Sen cắt nhau.


Tín hiệu TĂNG xảy ra khi đường Tenkan Sen cắt lên Kijun Sen.

Weak bullish Tenkan Sen / Kijun Sen Cross example Neutral bullish Tenkan Sen / Kijun Sen Cross example Strong bullish Tenkan Sen / Kijun Sen Cross example
Tín hiệu yếu khi Tenkan Sen và Kijun Sen nằm dưới  Mây Kumo. Tín hiệu trung bình khi Tenkan Sen và Kijun Sen nằm trong  Mây Kumo. Tín hiệu mạnh khi Tenkan Sen và Kijun Sen nằm trên  Mây Kumo.

Tín hiệu GIẢM xảy ra khi đường Tenkan Sen cắt xuống Kijun Sen.

Weak bearish Tenkan Sen / Kijun Sen Cross example Neutral bearish Tenkan Sen / Kijun Sen Cross example Strong bearish Tenkan Sen / Kijun Sen Cross example
Tín hiệu yếu khi Tenkan Sen và Kijun Sen nằm trên  Mây Kumo. Tín hiệu trung bình khi Tenkan Sen và Kijun Sen nằm trong  Mây Kumo. Tín hiệu mạnh khi Tenkan Sen và Kijun Sen nằm dưới  Mây Kumo.

Kijun Sen & Đường Giá

Tín hiệu xảy ra khi 2 đường Kijun Sen và Đường Giá cắt nhau.


Tín hiệu TĂNG xảy ra khi Đường Giá cắt lên Kijun Sen.

Weak bullish Kijun Sen Cross example Neutral bullish Kijun Sen Cross example Strong bullish Kijun Sen Cross example
Tín hiệu yếu khi Đường Giá và Kijun Sen nằm dưới  Mây Kumo. Tín hiệu trung bình khi Đường Giávà Kijun Sen nằm trong  Mây Kumo. Tín hiệu mạnh khi Đường Giá và Kijun Sen nằm trên  Mây Kumo.

Tín hiệu GIẢM xảy ra khi Đường Giá cắt xuống Kijun Sen.

Weak bearish Kijun Sen Cross example Neutral bearish Kijun Sen Cross example Strong bearish Kijun Sen Cross example
Tín hiệu yếu khi Đường Giá và Kijun Sen nằm trên  Mây Kumo. Tín hiệu trung bình khi Đường Giávà Kijun Sen nằm trong  Mây Kumo. Tín hiệu mạnh khi Đường Giá và Kijun Sen nằm dưới  Mây Kumo.

Mây Kumo & Đường Giá

Tín hiệu xảy ra khi Đường Giá vượt Mây Kumo

Bullish Kumo Breakout example Bearish Kumo Breakout example

Tín hiệu TĂNG xảy ra khi Đường Giá vượt lên Kijun Sen.

Tín hiệu GIẢM xảy ra khi Đường Giá vượt xuống Kijun Sen.

MÂY KUMO (SPAN A & SPAN B – 2 đường tạo Mây Kumo)

Tín hiệu xảy ra khi Senkou Span A & Senkou Span B cắt nhau

Senkou Span là đường dự đoán cho 26 ngày đi trước Đường Giá.


Tín hiệu TĂNG xảy ra khi Senkou Span A vượt lên Senkou Span B.

Weak bullish Senkou Span Cross example Neutral bullish Senkou Span Cross example Strong bullish Senkou Span Cross example
Tín hiệu yếu khi Đường Giá nằm dưới  Mây Kumo. Tín hiệu trung bình khi Đường Giánằm trong  Mây Kumo. Tín hiệu mạnh khi Đường Giánằm trên  Mây Kumo.

Tín hiệu GIẢM xảy ra khi Senkou Span A vượt xuống Senkou Span B.

Weak bearish Senkou Span Cross example Neutral bearish Senkou Span Cross example Strong bearish Senkou Span Cross example
Tín hiệu yếu khi Đường Giá nằm trên  Mây Kumo. Tín hiệu trung bình khi Đường Giánằm trong  Mây Kumo. Tín hiệu mạnh khi Đường Giánằm dưới  Mây Kumo.

CHIKOU SPAN & ĐƯỜNG GIÁ

Tín hiệu xảy ra khi 2 đường CHIKOU SPAN và Đường Giá cắt nhau.

Chú ý đường CHIKOU SPAN phải tăng khi vượt lên đường giá cho chu kỳ tăng và giảm khi vượt xuống đường giá cho chu kỳ giảm.


Tín hiệu TĂNG xảy ra khi CHIKOU SPAN vượt lên Đường Giá.

Weak bullish Chikou Span Cross example Neutral bullish Chikou Span Cross example Strong bullish Chikou Span Cross example
Tín hiệu yếu khi CHIKOU SPANvà Đường Giá nằm dưới  Mây Kumo. Tín hiệu trung bình khi CHIKOU SPAN và Đường Giá nằm trong  Mây Kumo. Tín hiệu mạnh khi CHIKOU SPANvà Đường Giá nằm trên  Mây Kumo.

Tín hiệu GIẢM xảy ra khi CHIKOU SPAN vượt xuống Đường Giá.

Weak bearish Chikou Span Cross example Neutral bearish Chikou Span Cross example Strong bearish Chikou Span Cross example
Tín hiệu yếu khi CHIKOU SPANvà Đường Giá nằm trên  Mây Kumo. Tín hiệu trung bình khi CHIKOU SPAN và Đường Giá nằm trong  Mây Kumo. Tín hiệu mạnh khi CHIKOU SPANvà Đường Giá nằm dưới  Mây Kumo.

ICOVietmy.com Biên soạn lại – Theo Tapchibitcoin.

Advertisements

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.